Nạp thẻ Oncash

Thẻ nạp thành công sẻ được chuyển thành Oncash trong hệ thống.1

Tỷ lệ quy đổi: 1 Oncash = 100 VND = 100.000 Gold Ongame.Mệnh giá thẻ Oncash Onbonus
Mệnh giá thẻ Oncash Onbonus
20.000 VNĐ 200 8
50.000 VNĐ 500 20
60.000 VNĐ 600 24
100.000 VNĐ 1,000 45
200.000 VNĐ 2,000 100
300.000 VNĐ 3,000 150
500.000 VNĐ 5,000 250